BPS Audit, s. r.
o., licencia UDVA 406, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B
DODATOK SPRÁVY
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o
overení individuálnej účtovnej závierky a
výročnej správy
a
o nezávislom overení súladu
prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického
formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)
k 31. decembru 2021
spoločnosti
ZTS INMART a.s.
Bratislava, Slovenská republika
20.
októbra
2022
BPS Audit, s. r.
o., licencia UDVA 406, Plynárenská
1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B
2 / 6
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom
,
štatutárnemu orgánu
a
Výboru pre audit
spoločnosti
ZTS INMART a.s.
I.
Správa z
auditu účtovnej závierky
Podmienený názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ZTS INMART a.s., T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky,
IČO: 31 562 361 („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a
účtovných metód.
Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor,
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru
2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre podmienený názor
Nemohli sme získať
dostatočné a vhodné dôkazy o
správnosti ocenenia obstarávaného dlhodobého
nehmotného majetku vykázaného v
účtovnej závierke na riadku 9 v
netto hodnote 649 303 €, a to ani inými
náhradnými postupmi. Jedná sa o
prototypy a modely v procese zhotovenia v
réžii účtovnej jednotky za
účelom obchodovania s
nimi. Manažment účtovnej jednotky predpokladá schopnosť účtovnej jednotky ho
v budúcnosti predza cenu prevyšujúcu vynaložené náklady na jeho zhotovenie vrátane nákladov na jeho
dokončenie a
následný predaj, ale nedisponuje zdokumentovaným aktuálnym plánom jeho speňaženia.
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing,
ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a
o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš
audit
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,
že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.
Kľúčové záležitosti auditu
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej
závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali
v súvislosti
s auditom
účtovnej závierky
ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu
, ale neposkytujeme
na ne samostatný
názor.
i) O
pis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík znamnej
nesprávnosti z
dôvodu podvodu:
Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:
-
dlhodobý majetok (existencia, ocenenie)
ii) Zhrnutie
našej
re
akcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i):
Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
-
doplnenie a rozšírenie substantívnych testov uveden
ej oblasti.
iii) K
ľúčové postrehy vyplývajúce z
rizík
uvedených v bode i):
Ocenenie dlhodobého hmotného majetku je v správnej výške.
Pozri bod 3, časti F.a) až F.h) na stranách 6 až 10 v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu
a
osôb poverených spravovaním
za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky tak, aby
poskytovala pravdivý a
verný obraz podľa zákona o
účtovníctve
a za tie int
erné kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či v dôsledku
podvodu alebo chyby.
BPS Audit, s. r.
o., licencia UDVA 406, Plynárenská
1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B
3 / 6
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovvo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v
činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v
účtovníctve,
ibaže by mal v
úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistic
možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje význam
nesprávnosti, či v
dôsledku podvodu alebo chyby, a
vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je rukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku
podvodu alebo chyby a
za znamné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v
súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a
zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
Identifikujeme a
posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorspostupy reagujúce na tieto riziká a
získavame audítorsdôkazy, ktoré dostatočné a
vhodné na poskytnutie kladu pre náš názor.
Riziko neodhalenia znamnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v
dôsledku
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej
kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností,
ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných
kontrol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a
účtovných metód a
primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s
nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v
činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v
súvislosti s
udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v
činnosti. Ak dospejeme k
záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v
našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v
účtovnej závierke alebo, ak tieto informácie nedostatočné, modifikovať š názor. Naše závery
vychádzajú z
audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
S
poločnosť prestane pokračovať v
nepretržitej
činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informác v
nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a
udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
S
osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o
plánovanom rozsahu a
harmonograme
auditu a o
významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré
počas nášho auditu zistíme.
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky
týkajúce sa nezávislosti, a
komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a
i
ných skutočnostiach, pri ktorých sa
možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o
prípadných súvisiacich
ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré
mali najväčší znam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto kľúčovými záležitosťami
auditu.
Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie
nevylučuje, alebo ak v
mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v
našej
BPS Audit, s. r.
o., licencia UDVA 406, Plynárenská
1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B
4 / 6
správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by
prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.
II.
Správy k
ďalším požiadavkám zákonov a
iných právnych predpisov
II.1
Správa k
informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona o
účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informá
cie vo
výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo ročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie vo významnom nesúlade s
auditovanou
účtovnou závierkou alebo našimi
poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak
zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
-
informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 20
21
v súlade s účtovnou závierkou za daný
rok,
-
výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o
účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktosme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V
tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviesť.
II.2
Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v
zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu
subjektov ve
rejného záujmu
Vymenovanie a
schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa
29.06.2021
na základe
nášho schválenia valným zhromaždením/členskou schôdzou spoločnosti dňa
29.06.2021.
Celkové
neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na
ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a
našich opätovných
vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje
3 roky.
Konzistentnosť s
dodatočnou správou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s
dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor
pre audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy
.
Neaudítorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v
článku 5 ods.
1
Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho
auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.
Okrem služieb štatutárneho auditu
a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme
spoločnosti a podnikom, v ktorých má spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.
BPS Audit, s. r.
o., licencia UDVA 406, Plynárenská
1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B
5 / 6
II.3 Správa o
nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho
jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)
Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie
účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2021, ktorá je súčasťou ročnej finančnej
správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií
Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia
Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického
formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej
závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.
Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú
podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením
Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami
Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:
prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML; a
návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej závierky,
ktor
á neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva
Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Naria
denia o ESEF.
Naša zodpovednosť
Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo
všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na
uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie
historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné
štandardy pre audit a
uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V
súlade s
týmto štandardom sme povinní dodržiavať
príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s
cieľom získať primerané uistenie, že
Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o
ESEF.
Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je
uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí
významný nesúlad.
Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť
Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto
udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a
postupov, ktoré sa týkajú
dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.
BPS Audit, s. r.
o., licencia UDVA 406, Plynárenská
1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B
6 / 6
Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického
kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pr
e
medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti,
objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.
Prehľad vykonaných postupov
Naše plánované
a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia
účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Naše postupy zahŕňali najmä:
oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie elektronického
formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML; a
overenie, či bol formát XHTML použitý správne.
Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho
záveru.
Záver
Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých
významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Bratislava, 11.
apríla
2022,
okrem časti našej správy Správa o nezávislom overení súladu prezentácie
individuálnej
účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického
formátu vykazovania
(ďalej „ESEF“), pre účely ktorej je dátum našej správy 20. októbra 2022.
BPS Audit, s. r. o.
Zodpovedný audítor
Plynárenská 1
Mgr. Peter
Šebest
821 09 Bratislava -
mestská časť Ružinov
Licencia SKAU
č. 960
Licencia UDVA č. 406